Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.

so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 25730452 / DIČ: CZ25730452
zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011

 

prevádzkareň: Obchodní 110, Čestlice, 251 01, Česká republika
tel: +421 907 957 160, fax: 261 227 372
email: info@popasta.sk, pottenpannen@pottenpannen.cz
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu, umiesteného na internetovej adrese
www.popasta.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.
so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
IČ: 25730452 / DIČ: CZ25730452
zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011
(ďalej len „predávajúci“)

upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej jen „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.popasta.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnené na adrese www.popasta.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Pre účely týchto obchodných podmienok platí, že:

Kupujúcim je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak konať.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a vlastnú zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo pobobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy, súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Obchodné podmienky sa v žiadnom prípade nepoužijú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti (podnikateľ).

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť písomne ​​v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálne znenie obchodných podmienok predávajúci vždy zverejní na webovej stránke.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť aj v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potreby kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Dodatočné opravy chýb sú riešené individuálnou dohodou kupujúceho s predávajúcim. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.popasta.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2. RIEŠENIE SPOROV

2.1. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené vecne a miestne príslušným súdom.

2.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 1325/32, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line, nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2.3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. INFORMÁCIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

Predávajúci v súlade s § 1824 zák. č. 89/2012 Zb. (Občiansky zákonník) oznamuje, že:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby operátora / poskytovateľa internetového pripojenia kupujúceho;

b) požaduje úhradu kúpnej ceny najneskôr pri prevzatí plnenia (tovaru) kupujúcim od predávajúceho;

c) ceny tovarov a služieb sú na webe www.popasta.sk uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady;

d) v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote tridsiatich (30) dní, ktorá plynie, ak ide o

i. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
iii. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru,

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach predávajúceho;

e) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

i. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
ii. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
iii. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
iv. o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielcov,
v. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

f) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, a náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

g) zmluva, resp. príslušný daňový doklad budú uložené v elektronickom archíve predávajúceho.

4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1. Na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

4.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

4.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

4.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

5. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam a cenu tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Poštovné a vedľajšie náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

5.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskom republiky.

5.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

5.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu toto prijatie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

5.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

5.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Do okamihu akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim nie je kúpna zmluva uzatvorená a predávajúcemu tak nevzniká povinnosť dodať kupujúcim objednaný tovar.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

5.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

6. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

- bezhotovostne platobnou kartou.

6.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Tieto položky sú vždy uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

6.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo faktúry, príp. objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

6.6. Predávajúci môže pred úhradou kúpnej ceny vystaviť kupujúcemu daňový doklad - faktúru, príp. zálohovú faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru v plnej výške a doručí ju kupujúcemu v tlačenej podobe spolu s objednaným tovarom.

6.7. Podľa zákona č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
V prípade platby realizovanej online platobnou kartou bude potvrdenie o prijatej platbe zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, a to bezodkladne po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.popasta.sk.

6.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

7.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 7.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru. Lehota podľa prvej vety plynie:
a) nie je ďalej alebo zákonom ustanovené odo dňa prevzatia tovaru,
b) ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie niekoľkých druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci vykoná prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na webovom rozhraní obchodu. Predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe potvrdí kupujúcemu prijatie formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy.

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s balením a dodaním tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej vzniknutej škody. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

7.4. V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 7.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim vo vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na preukázateľne vzniknuté náklady a / alebo škodu podľa čl. 7.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.7. Tovar sa predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť. Tovar môže byť vrátený jeho zaslaním na adresu prevádzky predávajúceho: Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodná 110, 251 01 Čestlice, Česká republika.

8. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Cena balenia a dodanie tovaru do Slovenských republiky je pri nákupe nad 60, - EUR zadarmo.

8.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky prepravcu.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vzhľadom na zodpovednosť predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2099 a následne občianským zákonníkom).

9.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba taká dohoda o danej vlastnosti, ktorú predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktorú kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe prezentovanej reklamy,

b) sa vec hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec rovnakého druhu bežne používa,

c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo zo chyby, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:

a) veci predávanej za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola dohodnutánižšia cena,

b) na opotrebenie veci spôsobenej jej bežným používaním,

c) pri použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy veci.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

Ak má vec chybu a vec sa predáva za nižšiu cenu alebo ide o vec použitú, má kupujúci právo na primeranú zľavu namiesto práva na výmenu veci .

Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;

b) na odstránenie chyby opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. To neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady pôvodne dodanú vec.

Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že vec bude určitú dobu spôsobilá na použitie na bežný účel alebo že si zachová bežné vlastnosti. Predávajúci záruku za kvalitu zásadne neposkytuje, okrem prípadov, kedy je záruka za kvalitu:

a) výslovne poskytnutá predávajúcim,

b) poskytnutá uvedením záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale, alebo v reklame, či na www.popasta.sk.

Záruka za kvalitu môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu. Ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, záručná doba plynie od odovzdania veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu spôsobila vonkajšia udalosť po prechode nebezpečenstva škody na vec na kupujúceho.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom jeho prevzatia pri dodaní podľa článku 8. obchodných podmienok. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho taktiež nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, vrátane úžitkov.

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

10.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka.

10.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

10.6. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú zrozumiteľne popísané v týchto obchodných podmienkach.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a prípadne ďalších údajov, ktoré vyplní počas registrácie užívateľského účtu či špecifikácie dodacej adresy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar budú osobné údaje predávajúcim odovzdávané tretím osobám iba v súlade so znením zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

11.8. V prípade, ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 11.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

11.9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

11.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje jednoznačne a zreteľne označiť, že ide o obchodné oznámenia, vrátane uvedenia elektronickej adresy, na ktorú môže kupujúci priamo a účinne zaslať informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie predávajúcim naďalej zasielané.

12. DORUČOVANIE

12.1. Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia, súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12.2. Správa je doručená:
 v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
 v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak  adresát odoprie (príp. osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Prípadnú sťažnosť kupujúceho vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu v snahe o mimosúdne vyrovnanie. Kupujúci je tiež oprávnený sa obrátiť so svojou sťažnosťou na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom či slovenskom jazyku.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

1. adresa na doručovanie:
Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 251 01 Čestlice, Česká republika,

2. adresa elektronickej pošty: info@popasta.sk, telefón: +421 907 957 160, +420 261 227 373.

V Prahe dňa 2.1.2018

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.