vasekuchyne.sk sa mení na viac zavrieť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre E-SHOP (ďalej len ,,VOP")

Týmito všeobecnými podmienkami sa zaväzujete nákupom v našom obchode, preto si ich prosím pred potvrdením objednávky pozorne prečítajte. K týmto "Všeobecným obchodným podmienkam" pristupujete zaškrtnutím políčka "Čítal som a súhlasím s podmienkami používania obchodu".

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti Potten & Pannen - Staněk s.r.o., so sídlom Luhačovická 6/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 966 165, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38429/B (ďalej len „Spoločnosť“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.pottenpannen.sk a www.popasta.sk.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod Spoločnosti umiestnený na internetovej stránke www.pottenpannen.skwww.popasta.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Spoločnosťou na uvedených stránkach.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované Spoločnosťou (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách atď.).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so Spoločnosťou kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného na e-shope, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Spoločnosti. Za Kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od Kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje Kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetových stránkach e-shopu, ktorá obsahuje najmä textové a obrazové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Spoločnosť dodá Kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Spoločnosti. Súčasťou Kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP ku ktorým Kupujúci pristupuje zaškrtnutím políčka „Čítal som a súhlasím s podmienkami používania obchodu“

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Spoločnosti. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke e-shopu a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.  vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

2.  vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3.  udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely Spoločnosti, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,

4.  vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

a)  odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Spoločnosti,

b)  márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Spoločnosti adresované Kupujúcemu, v ktorom Spoločnosť potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade ak Kupujúci neobdrží e-mail s potvrdením objednávky do 24 hodín odporúča sa, aby skontroloval či zadal správny e-mailový kontakt a v prípade ak áno, aby sa o objednávke informoval zaslaním e-mailu na info@popasta.sk.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Spoločnosti dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Spoločnosti. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Spoločnosť povinná prijať.

3.9 Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky pokiaľ je zadaná doručovacia adresa v objednávke zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Spoločnosti. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľavy v rámci partnerského programu sa nevzťahujú na akciový tovar / zvýhodnené balenia.

4.4. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet Spoločnosti sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.5 Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne za vybraný tovar/služby využiť k platbe platobnú kartu, označí druh platobnej karty. Potom sa Kupujúci presmeruje do spracovateľskej banky Spoločnosti, ktorá ho vyzve k zadaniu údajov o karte: číslo platobnej karty, dátum ukončenia platnosti karty, a CVV2/CVC2 – posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku karty.

Tieto informácie sa zadávajú priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát a Spoločnosti len oznámi výsledok autorizácie a dáva tým pokyn k vybaveniu objednávky. Týmto je odstránená možnosť zneužitia platobnej karty subjektom, od ktorého si tovar kupujete a voľného prenosu nechránených dát na verejnej počítačovej sieti. O výsledku transakcie je Kupujúci informovaní e-mailom. Prítomnosť log Verified by Visa kartovej asociácie Visa a MasterCard Secure Code kartovej asociácie MasterCard zaručuje bezpečnú platbu v E-shope. Pokiaľ banka Spoločnosti nepotvrdí platbu  kartou, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:

 •  údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne
 •  na účte Kupujúceho nie je dostatok finančných prostriedkov alebo sa už vyčerpal limit pre internetové transakcie
 •  karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete. V tomto prípade je nutné sa obrátiť na banku Kupujúceho.

       Číslo účtu Spoločnosti je: 4011661689/7500

4.6 Tovar v e-shope je možné objednať aj na dobierku. Platba bude vykonaná u Kupujúceho. V tomto prípade bude Kupujúcemu účtované pri kúpe tovaru do 40,00 € prepravné a balné vo výške 4,00 € nad 40,00 € hradí náklady spojené s prepravou Spoločnosť.

4.7 Tovar v e-shope je možné zaplatiť aj bankovým prevodom - proforma (zálohová faktúra). Pri voľbe platby bankovým prevodom Kupujúci proforma uvedie ako variabilný symbol platby číslo objednávky, na základe ktorého je platba Kupujúceho identifikovaná. Čiastka sa môže previesť na účet číslo 4011661689/7500 vedený v ČSOB, a.s..

V prípade prevodu na účet Spoločnosti tovar sa expeduje až v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet Spoločnosti (v praxi dva až päť pracovných dní od okamžiku, kedy sa odoslali peniaze z účtu.)

4.8 Tovar v e-shope je možné odobrať aj osobne na predajni. Osobný odber za podmienok uvedených v e-shope je možný pri zvolení varianty „osobné vyzdvihnutie“ v predajni Potten & Pannen – Staněk, Nákupne centrum CENTRAL, Metodova 6, 821 08 Bratislava., tel. č.: 02/321 44 694, a to pracovných dňoch PON-PIA  od 10:00 do 21:00hod , SOB., NED.: 10:00 do 21:00 hod. O dostupnosti tovaru v predajni  bude Spoločnosť informovať e-mailom, sms alebo telefonicky. Tovar je v predajni uložený po dobu 10 dní odo dňa, kedy Kupujúci obdrží informáciu, že si ho môže vyzdvihnúť.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je Spoločnosť povinná dodať Kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Spoločnosť dodať tovar Kupujúcemu v najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet Spoločnosti začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet Spoločnosti za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Spoločnosť ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

7.3 Cena za prepravné a balné predstavuje 4,- EUR pri objednávke do 40,- EUR, pri objednávke nad 40,- EUR je prepravné a balné ZDARMA.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok Spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok Spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Spoločnosti.

8.3. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Spoločnosti späť, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. Pokiaľ je pri niektorom z objednaného tovaru uvedené, že je "na externom sklade", Spoločnosť bude informovať o termíne, v akom je tovar schopná dodať a dohodne sa s Kupujúcim na presnej realizácii objednávky. V prípade, že je pri dostupnosti tovaru uvedené "NA OBJEDNÁVKU" jedná sa o tovar, ktorý štandardne sa nedrží skladom a Spoločnosť ho objednáva až po prijatí konkrétnej zákazníckej objednávky, preto môže byť dodacia doba v niektorých prípadoch až 2 mesiace - o dĺžke dodacej doby bude Spoločnosť Kupujúceho informovať po prijatí objednávky mailom alebo telefonicky.

8.5   Tovar Spoločnosť expeduje nasledovne:

1) Expeduje sa ten istý pracovný deň v prípade, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • všetok objednaný tovar je označený ako "skladom"
 • objednávka bola vytvorená v pracovný deň do 11:30 hodín
 • objednávka je zaplatená do 11:30 hodín pracovného dňa on-line platbou alebo s variabilným symbolom čísla objednávky, alebo je objednaná na dobierku  

2) Expeduje sa nasledujúci pracovný deň, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • všetok objednaný tovar je označený ako "skladom"
 • objednávka je zaplatená on-line platbou alebo prevodom na účet (v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet Spoločnosti) s variabilným symbolom čísla objednávky alebo je objednaná na dobierku

3) Expeduje sa podľa dohody (Spoločnosť kontaktuje Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky,  a Kupujúci uvedie čo preferujete), pokiaľ:

 • niektorý objednaný tovar je označený ako "na externom sklade"
 • niektorý objednaný tovar je označený ako "NA OBJEDNÁVKU"
 • platba za tovar neprebehla v poriadku (chybný variabilný symbol, čiastočná úhrada, zamietnutá transakcia atď.)
 •  alebo je zvolená forma osobného vyzdvihnutia a hotovostnej platby pri prevzatí tovaru v predajni Potten & Pannen – Staněk, Nákupne centrum CENTRAL, Metodova 6, 821 08 Bratislava, 02/321 44 694
 •   v objednávke je tovar s cenou podmienenou prijatím zásielky od Kupujúceho - nákup filtrov Brita s RECYKLÁCIOU

Tovar je v predajni uložený do 10 dní odo dňa, kedy Kupujúci obdrží informačný e-mail, sms alebo telefonát, že si ho môžete vyzdvihnúť.

Tovar je expedovaný spôsobom, aký si Kupujúci zvolí pri objednávke.

Osobný odber za podmienok uvedených v e-shope je možný pri zvolení varianty „osobné vyzdvihnutie“ v predajni Potten & Pannen – Staněk, Nákupne centrum CENTRAL, Metodova 6, 821 08 Bratislava., tel. 02/52 63 22 27, a to v pracovných dňoch PON-NED.: 10:00 do 21:00 hod.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, v prípade nemožnosti zaistiť dodávku tovaru. O tejto skutočnosti Spoločnosť upovedomí Kupujúceho elektronickou poštou, telefónom alebo faxom.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

9.1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2 Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 48 hodín informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí Kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) alebo telefonicky v lehote do 48 hodín od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí Kupujúci uviesť zistené chyby, tj. musí uviesť, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú a doložit fotografie zobrazujúce poškodenie. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje Kupujúci na odbernom mieste vid. kontaktné údaje alebo na e-mailovej adrese info@popasta.sk. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neodbornou či nesprávnou manipuláciou, montážou alebo používaním.

9.3   Predávajúci za zaväzuje reklamáciu vybaviť v súlade so zákonom a zákonom stanovených lehotách.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky Spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. Spoločnosť vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru Spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je Kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

       a)         predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

       b)         predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

       c)         predaj novín, časopisov a periodickej tlače

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy sa odporúča, aby odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy bolo zaslané prostredníctvom elektronickej pošty.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Spoločnosti. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je Spoločnosť povinná:

       a)         prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu Spoločnosti. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar sa nemôže poslať dobierkou, pretože dobierku Spoločnosť neprevezme - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Do balíka je Kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol Kupujúcemu zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

       b)         vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru Spoločnosť vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Spoločnosť Kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodneme inak.

10.8. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)      ak pri platbe na účet Spoločnosti Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

b)      ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Spoločnosti,

c)       ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

d)      ak aj napriek všetkému úsiliu Spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je Spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Spoločnosti inak ho zaobstarať,

e)      ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Spoločnosť tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie Spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Pri splnení podmienok Spoločnosť vráti čiastku zaplatenú Kupujúcim za vrátený tovar poštovou poukážkou na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný, a to do 14-tich dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Spoločnosť nevracia čiastku za poplatky súvisiace s odoslaním tovaru (balné, poštovné, dobierkové).

10.10. Odstúpenie Spoločnosti od zmluvy sa však nedotýka nároku Spoločnosti na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Spoločnosť oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop Spoločnosti je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Spoločnosti, bude mu ich Spoločnosť zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese Spoločnosti.

11.5. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Spoločnosť prehlasuje a Kupujúci s tým súhlasí, že e-mailovú adresu Kupujúceho (žiadny iný údaj o Kupujúcom), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu osoby Kupujúceho, poskytuje subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk a iné slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. E-mailová adresa Kupujúceho je im poskytnutá za účelom preskúmania spokojnosti Kupujúceho s vybavením objednávky zadanej E-shop. Preskúmanie spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý Kupujúci môže ale nemusí vyplniť. Hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním objednávky Kupujúci súhlasí s takýmto poskytnutím e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Spoločnosť vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva Kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Spoločnosť s platobnými údajmi neprichádza do styku. Spoločnosť len dostane informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

       a)    Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b),

       b)    doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

       c)    potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

       d)    evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

       e)    evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

       f)     zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

11.7  Spoločnosť je oprávnená podľa zákona zasielať e-mail s priamym marketingom vlastných podobných tovarov a služieb osobe, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty Spoločnosť získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.popasta.sk.

12.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.